Tuk4Events Logo

Algemene
Voorwaarden

Alle informatie die je wilt weten vind je hier, makkelijk opgesomd!
Arrow Down
Inhoud
1. Bedrijfsgegevens
2. Algemene Voorwaarden
3. Cookies
Bedrijfs
gegevens

Tuk4Events

info@tuk4events.nl
06 – 12 96 92 61
Heesackers 24
6903 WZ Zevenaar

KVK 0123456789
BTW 0123456789

Tuk4Events Locatie
Tuk4Events Custom Kenteken
Algemene
Voorwaarden
Tuk4Events Pagination
Verhuurder verbindt zich het overeengekomen werktuig of de overeengekomen machine met uitrusting in goede staat ter beschikking te stellen voor de overeengekomen periode, gelijk de Huurder verplicht is het materieel van de Verhuurder aan te nemen met inachtneming van de overeengekomen termijn en eventueel overeengekomen opzegtermijn.
Tuk4Events Pagination
Bij het in ontvangst nemen van het huurobject dient Huurder zorgvuldig het huurobject op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien Huurder daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient hij deze onverwijld aan Verhuurder te melden.
Tuk4Events Pagination
Huurder is verplicht het huurobject te gebruiken uitsluitend binnen het kader waarvoor het huurobject naar zijn aard geschikt is en alleen voor het doel waarvoor het gehuurd is.
Tuk4Events Pagination
Huurder gebruikt het huurobject met het in acht nemen van de aanwijzingen, die Verhuurder hem door middel van instructieboeken e.d. of anderszins verstrekt. Huurder verklaart voldoende ervaring en deskundigheid te hebben met betrekking tot het huurobject.
Tuk4Events Pagination
Huurder inspecteert het huurobject doorlopend op de goede werking en, voor zover niet anders is overeengekomen, verricht hij tijdig het benodigde dagelijks onderhoud voor behoud van de goede werking, één en ander conform de specificaties van de fabrikant.
Tuk4Events Pagination
De kosten van onderhoud en reparatie, alles voor zover deze het gevolg zijn van normale slijtage bij een behoorlijk gebruik overeenkomstig de bestemming, zijn voor rekening van Verhuurder. Responstijd voor storingen is 24 uur ( maandag t/m vrijdag)
Tuk4Events Pagination
Huurder treft alle redelijke maatregelen ter voorkoming van beschadiging en/of verlies van het huurobject.
Tuk4Events Pagination
Huurder dient alle gebruikelijke maatregelen te nemen om diefstal van het huurobject te voorkomen. Huurder is aansprakelijk voor diefstal en verduistering van het huurobject.
Tuk4Events Pagination
Huurder is zelf verantwoordelijk voor deskundigheid van het personeel voor het bedienen van het materieel.
Tuk4Events Pagination
Huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook aan het huurobject toegebracht of ontstaan tijdens de huurperiode. Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging aan het huurobject, zet Huurder het gebruik ervan niet voort dan na overleg met Verhuurder. Laat Huurder (tijdig) overleg met Verhuurder na, dan komt of blijft schade als gevolg van voortgezet gebruik voor rekening van Huurder.
Tuk4Events Pagination
Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan of door het verhuurde tijdens interne transporten, dus ook tussentijds, die door of in opdracht van Huurder worden uitgevoerd, hoe en door wie dan ook ontstaan.
Tuk4Events Pagination
Het is Huurder verboden het huurobject in huur, onderhuur, gebruik of anderszins aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder.
Tuk4Events Pagination
Bij niet tijdige teruglevering van het (gehuurde) materieel na afloop van de huurperiode is de Huurder verplicht de schade voortvloeiende uit deze overschrijding aan Verhuurder te vergoeden.
De huurperiode wordt vastgesteld in 1 of meer hele dagen en vangt aan op de dag van aflevering van het huurobject en eindigt op de dag, waarop het huurobject compleet door de Verhuurder in ontvangst is genomen.
Tuk4Events Pagination
Indien niet anders is overeengekomen zijn de prijzen van verhuur exclusief brandstofkosten en aan- en afvoerkosten.
Huurder staat ervoor in dat het door hem gehuurde werkmaterieel genoegzaam verzekerd is.
Tuk4Events Pagination
Wanneer Huurder het door hem gebruikte werkmaterieel verzekert, moet de Aansprakelijkheidsverzekering voor het ingehuurde materieel de Verhuurder in haar hoedanigheid van Huurder/houder van het werkmaterieel, meeverzekeren. Huurder verleent uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming aan Verhuurder om aan die verzekering rechten te ontlenen. Indien dit lid niet wordt nagekomen of Huurder een andere verplichting in dit artikel niet is nagekomen, en Verhuurder door een derde aangesproken wordt tot het betalen van enige schadevergoeding, is Huurder verplicht Verhuurder volledig te vrijwaren en Verhuurder alles te vergoeden wat Verhuurder aan deze derde moet voldoen.

Huurder betaalt bij enig evenement in relatie tot het huurobject waarbij een beroep wordt gedaan op de verzekering van de Verhuurder, het totale eigen risico en alle daaruit voortvloeiende schade.

Cookies
Wat zijn cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Verwijderen van cookies

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.